Avís Legal

Avís legal

 

Titularitat

Ideas2Value Network, S.L. -inscrita Al R.M. de Barcelona Tom 44007, foli: 0171, full: 444.288, inscripció 1, amb NIF: B66154832- (en endavant I2V) és titular dels dominis www.ideas2value.es, www.ideas2value.net, i www.ideas2value.eu. Té domicili social al C / Marià Manent, n º 12, baixos 1a, c.p. 08173 Sant Cugat del Vallès, (Barcelona). Tel. 93 675 18 72, correu electrònic: info@ideas2value.es.

 

Objecte

Aquest avís legal exposa les condicions generals, i particulars, que regulen l’accés i ús del lloc web de I2V. Aquest lloc web ha estat dissenyat per donar a conèixer i posar a disposició del públic (en endavant l’usuari) que accedeixi als dominis abans esmentats (en endavant lloc web) informació, dades, productes i serveis (en endavant continguts).

 

Accés

Qualsevol persona que accedeix a aquest lloc web adquireix la condició d’usuari del mateix. Això implica el coneixement i l’acceptació de les condicions generals, i si escau condicions particulars, que regulen l’accés i l’ús d’aquest lloc web.

El lloc web comprèn textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i software inclosos en el mateix, ja siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

L’accés al lloc web és gratuït, sense prèvia autorització, subscripció o registre, excepte per als continguts i serveis específics en els quals la subscripció o el registre de l’Usuari sigui necessari.

L’accés a la zona bloc de la web està limitat als usuaris registrats. En aquest cas, és necessari el registre de les dades identificatives de l’usuari (vegeu política de privacitat). Una vegada facilitades les dades necessàries, serà possible l’accés a través d’un nom d’usuari i contrasenya. El nom d’usuari i contrasenya facilitada o, si s’escau escollida per l’usuari és de caràcter personal i intransferible. L’usuari es compromet a la seva utilització de forma diligent, no podent facilitar a tercers aquestes dades. En el cas de pèrdua, oblit o sospita d’utilització no autoritzada haurà de notificar al més aviat possible a I2V a través de l’adreça info@ideas2value.es.

I2V es compromet a mantenir la qualitat i exactitud dels continguts, així com la usabilitat i disponibilitat del lloc web a la mesura de les seves possibilitats. Tanmateix això no implica cap obligació sobre la qualitat i exactitud dels continguts, o velocitat de l’accés per part del titular del lloc web. El titular del lloc web es reserva el dret a modificar o actualitzar les condicions d’accés o suspendre l’accés al lloc web, o part del lloc web sense previ avís.

 

Continguts

L’accés als continguts del lloc web per part de l’usuari serà sota la seva total responsabilitat no podent repercutir al titular del lloc web qualsevol conseqüència negativa derivada directament o indirectament de l’accés al lloc web, ja siguin d’àmbit físic, lògic, moral o personal.

Els continguts del lloc web tenen com a finalitat informar i donar a conèixer les activitats, productes i serveis prestats per I2V i tenen un caràcter general i orientatiu.

I2V podrà modificar els continguts, així com suprimir i canviar aquests dins del lloc web, com la forma en què s’accedeix, per tal de millorar la qualitat dels mateixos o corregir errors i intentant en tot moment minimitzar les conseqüències negatives que aquests canvis puguin provocar als usuaris.

I2V és titular dels drets de propietat intel·lectual del lloc web, així com dels continguts que alberga. A títol merament enunciatiu, s’entendran incloses les informacions, missatges, gràfics, arxius de so i imatge, fotografies, enregistraments, programes d’ordinador, bases de dades, saber fer, marques, signes distintius, logotips i en general qualsevol classe de creació o material accessible a través del lloc web que sigui de la seva propietat, així com del propi lloc web.

Al lloc web també poden ser accessibles continguts, serveis i informació, propietat de tercers, els drets es troben igualment protegits per la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

Qualsevol ús del lloc web o dels seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat a I2V qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar de tot o part dels continguts del lloc web, així com del mateix, de manera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions per a altres finalitats sense l’autorització prèvia i per escrit de I2V.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest lloc web, seran per a l’obertura del lloc web complet i des de la pàgina d’inici (home), no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses , ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de I2V.

 

Jurisdicció

Per a qualsevol controvèrsia que pugui sorgir per la utilització del lloc web o dels continguts subjectes a aquestes condicions, les parts se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

 

Política de Privacitat

Les dades de caràcter personal confiades voluntàriament a través dels mitjans a disposició dels clients / usuaris s’entenen concedits de forma expressa, precisa i inequívoca. El client / usuari autoritza el seu tractament per a les finalitats indicades.

Les dades personals proporcionades dels que el client / usuari és titular o representant legal, són incorporades a la nostra base de dades de gestió informatitzada o arxiu en format paper. En el moment de registrar aquestes dades, I2V es fa responsable dels mateixos d’acord amb el que prescriu la llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal.

I2V no ven, cedeix ni transmet de cap manera informació o dades de caràcter personal dels seus clients / usuaris a tercers, excepte les comunicacions previstes per llei per a la prestació dels serveis sol·licitats i només en cas necessari a professionals que realitzen serveis de col·laboració en els termes que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Amb la finalitat de poder oferir el millor servei, I2V necessita que les dades proporcionades s’ajustin a la realitat, estiguin actualitzats i si s’especifiquen com a imprescindibles, siguin emplenats. D’una altra manera, I2V no podrà donar el servei o la informació sol·licitada.

En qualsevol cas, el client / usuari sempre que ho desitgi pot accedir a la informació que el concerneix, pot rectificar i si fos el seu desig cancel·lar, tot això en els termes que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

I2V no utilitza cookies en el lloc web que permetin l’obtenció de dades personals sense el consentiment del client / usuari amb la finalitat agilitar l’ús del mateix i l’elaboració d’estadístiques d’accés.

Als efectes del que disposa la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem l’Usuari de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l’entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, el mateix té la possibilitat d’exercir, d’acord amb el que estableix aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, Cancel·lació i Oposició, dirigint un escrit a amb Ideas2Value Network, SL domicili en C / Marià Manent, n º 12, baixos 1a Codi Postal 08173 Localitat Sant Cugat del Vallès Província de Barcelona, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.