MEMBRES DE LA XARXA

REFERENCIES

Client: La Farga la Cambra.

Tipus de servei: Simulació Termo-Mecànica de Forn de Colada de Coure.

Descripció: Anàlisi acoblat no-lineal utilitzant els solver tèrmic i estructural open-source de Code_Aster. Model parametritzat construït amb Salome i Python scripting. L’objectiu de l’estudi és la verificació i validació del disseny estructural del forn, a força de determinar el seu estat de tensió i deformació per efecte de les càrregues gravitatòries i de les càrregues tèrmiques generades per les dilatacions diferencials d’estructura i refractari.

Client: Empresa de pesatge industrial.

Tipus de servei: Assessorament en la resolució de problemes d’homologació d’equips.

Descripció: L’assessorament ha consistit en propostes de solució mitjançant el redisseny del circuit imprès i el cablejat en equips de pesatge per solucionar problemes d’immunitat radiada que impedien passar positivament les proves al laboratori.

Client: European Solar Thermal Technology Platform

Tipus de servei: Consultoria tecnològica i Coordinació del projecte

Descripció: El Full de ruta de desenvolupament de la tecnologia solar tèrmica (Solar Thermal Technology Roadmap) se centra en la definició de les accions de R + D, de caràcter tecnològic i no tecnològic, necessàries per a desenvolupar solucions d’aquesta tecnologia per a l’usuari final . El Full de ruta apunta les solucions amb capacitat més incisives per contribuir a una àmplia implementació de la tecnologia solar tèrmica en el període 2014-2020, i inclou l’avaluació econòmica necessària per la seva realització. Consultoria realitzada en el marc de col·laboració amb l’empresa Aiguasol

Client: Privat, confidencial, Espanya

Tipus de servei: Mapeig de l’estat de l’art científic i tecnològic en relació a la impressió 3D

Descripció: S’ha realitzat un panorama general d’aquesta àrea tecnològica i dels últims desenvolupaments i àmbits d’aplicació, aportant informació sobre les subàrees o clústers en què se subdivideix, els nínxols on s’investiga / desenvolupa / patenta més, quines tendències s’observen, quines són les institucions, empreses, actors líders, etc Informe d’intel·ligència tecnològica d’ús estratègic per a l’empresa. IALE utilitza per a això eines avançades de data i text mining.

Client: Grup TCB

Tipus de servei: Implantació d’un sistema d’informació per a la gestió de projectes

Descripció: Grup TCB és referent mundial en el disseny i gestió de terminals portuàries. Des de l’any 2012 utilitzen CONEIX per a la gestió de la documentació dels projectes i la comunicació amb els seus proveïdors.

Client: Projecte sincrotró ALBA del Vallès.

Tipus de servei: Caracterització, predicció i disseny contra especificacions vibratòries estrictes.

Descripció: assajos i predicció vibratòria sobre el terreny mitjançant mètode SASW i simulació mitjançant elements finits (FEM) per determinar l’estructura de la Llosa Crítica necessària per complir amb les especificacions vibratòries.
Determinació de les constants del terreny per a l’elaboració d’un model numèric capaç de preveure el comportament de la zona crítica enfront de les vibracions del terreny.

Client: Empresa de construcció d’equips amb tecnologies elèctriques avançades

Tipus de servei: Gestió del desenvolupament i de la comercialització

Descripció: Concepció, assajos de laboratori, disseny industrial, construcció de prototip i comercialització d’un forn per l’escalfament superficial a alta temperatura de perfils de cautxú, com a etapa prèvia al procés de vulcanització, amb increment del 30% de la velocitat de la cadena de vulcanitzat, utilitzant tècniques de creativitat per a la generació d’idees en les etapes de concepció i disseny de l’equip.

Client: Fagor Ederlan

Tipus de servei: Disseny robust del caliper

Descripció: Direcció de l’experimentació en un projecte d’assegurament dels requisits de NVH de components de fre. S’ha caracteritzat el comportament de prototips i analitzat la variabilitat a curt i llarg termini del procés per a un ampli rang de referències.
S’han identificat oportunitats de millora en el disseny de pla i de les plaques per fer el producte robust a variabilitat del procés. Els resultats s’han validat aplicant la metodologia DOE (dissenys d’experiments i metodologia de superfície de resposta) amb programari de simulació. 

Client: Asian Development Bank

Tipus de servei: Business Manager – Chief Patent Marketplace Officer.

Descripció: Creació d’un model de demostració per a la transferència mitjançada (o brokerizada) de tecnologies de baixa emissió de carboni (TBC) per a la zona Àsia Pacífic que pugui ser replicat en altres regions. Aquest model funciona com un mercat o mecanisme de matchmaking, apropant i posant en contacte els proveïdors de tecnologies TBC amb els destinataris de les tecnologies per fomentar així la transferència de tecnologia.

Client: Grup BORGES

Tipus de servei: Coordinació i control econòmic de projecte en cooperació de R+D, obtenció de finançament i maximització de les ajudes fiscals a aquest.

Descripció: Consultoria econòmica d’un projecte amb 5 participants molt diversos que inclou la creació i funcionament del consorci, la recerca i obtenció de finançament públic i el control econòmic i càlcul dels incentius fiscals corresponents.
En el projecte es desenvolupen noves varietats de noguera amb gran capacitat d’adaptació a condicions edafoclimàtiques de la zona mediterrània continental amb evidències contrastades en altres latituds d’un major potencial productiu i de qualitat, actuant sobre la genètica, la nutrició, el reg i el maneig del cultiu.

Client: Empresa Industrial.

Tipus de servei: Programa d’Intraemprenedoria: Think Tank per a la millora de processos de treball i comunicació interna.

Descripció: Desenvolupament de l’equip impulsor, generació de dinàmiques grupals per fer aflorar idees, realització d’accions per aconseguir el compromís dels participants voluntaris i l’equip directiu, incentivació de cultura col·laborativa i posada en marxa de projectes de millora.

Client: Waterologies S.L.

Tipus de servei: Avaluació del model de negoci y replantejament estratègic per aplicacions en salut humana.

Descripció: Avaluació de l’abast d’una tecnologia neta de generació de desinfectant. Definició de possibles usos al sector de la salut humana. Disseny d’un full de ruta per validar la prova de concepte i captació de recursos per dur-la a terme.

 

Client: Asian Development Bank (ADB)

Tipus servei: Desenvolupament de capacitats tècniques en matèria de sanejament urbà de cinc ciutats d’Indonèsia

Descripció: Anàlisi, definició i creació d’un organisme municipal adequat per gestionar el servei de sanejament de les ciutats de Cimahi, Jambi, Makassar, Pekambaru i Palenbang. Desenvolupament de les capacitats tècniques dels serveis municipals en matèria de sanejament i en particular de la gestió dels biosolids. Anàlisi de les solucions tècniques de sanejament i tractament de biosolids proposades per cada municipi. Establiment d’una política general de reaprofitament i valorització dels biosolids.

Client: Tier 1 Automoció.

Tipus de servei: Project Management (metodologia PMP) i Coordinació del projecte d’industrialització.

Descripció: Planificar i executar la realització dels projectes d’industrialització de peces per a un model d’automòbil determinat, garantint cost, termini i qualitat. Per a això s’estableixen i executen les mesures i sistemàtica adequades per assegurar la qualitat dels projectes assignats. Són projectes d’àmbit internacional, incloent-hi la coordinació amb proveïdors interns del grup i externs, així com amb clients situats al Japó i Anglaterra.

Client: Industrial.

Tipus de servei: Assessorament i consultoria en robòtica avançada.

Descripció: Projecte d’innovació per idear, dissenyar i implementar una solució robòtica per operacions manuals atípiques de fabricació, per millorar l’ergonomia dels llocs de treball. Desprès d’un estudi exhaustiu del mercat, s’identifica la oportunitat de implementar una solució robòtica, avalat pel estudi del cas de negoci. El projecte conta amb la participació d’un centre d’investigació i un integrador de solucions de robòtica industrial.

Cliente: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

Tipo de servicio: Proyecto Básico / Ejecutivo y Dirección de Obra

Descripción: El nuevo Centro de Formación Profesional en la Automoción se caracteriza por estar diseñado a partir de 2 escalas diferenciadas; una más industrial relacionada con el automóvil, y otra más humana relacionada con el usuario; y por la incorporación en su diseño de criterios climáticos, energéticos y sostenibles. Uno de los ejemplos se encuentra en el diseño de su fachada principal, un elemento de doble piel extraído directamente de la solución constructiva de un coche.

Cliente: VIUHO.

Tipo de servicio: Disseny de Producte.

Descripción: El projecte planteja el repte de desenvolupar un dispositiu satèl·lit, VIUHO GEO, compacte, intuïtiu i resistent que integrés disseny, electrònica, usabilitat i producció. Stimulo ha liderat el procés d’industrialització, incloent la realització dels motllos, la selecció de materials, la optimització de peces i assemblatges , la recerca de proveïdors i càlcul de costos, amb la premissa de posicionar l’aparell en un segment més tecnològic, sofisticat, i alhora de lectura intuïtiva i propera a l’usuari, valors propers als de la marca VIUHO, contribuint així a construir marca i a cuidar la experiència de usuari.